Privacy Statement Het Certificaat B.V.

Het Certificaat B.V., verder ‘Het Certificaat’ statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6603 AZ) Wijchen, aan Kamerlingh Onnesstraat no. 6 B, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het Certificaat hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Het Certificaat heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Het Certificaat behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft Het Certificaat u inzicht hoe wij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
Website: http://het-certificaat.nl
Adres: Kamerlingh Onnesstraat no. 6B te (6603 AZ) Wijchen
Telefoonnummer: +31(024)-8200380
E-mail: info@het-certificaat.nl

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:
- Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
- Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of    om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
- Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
- Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
- Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een    taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
- Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons      of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele     vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die   belangen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Certificaat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u c.q. uw organisatie (bron van (persoons)gegevens) gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt, waarbij deze gegevens noodzakelijk zijn voor het aangaan en ter uitvoering van de overeenkomst dan wel middels uw (expliciete) toestemming worden verwerkt (u kunt uw toestemming op elk moment intrekken) of noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

U bent niet verplicht alle gevraagde gegevens aan ons te verstrekken, echter kan het niet (volledig) verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens gevolgen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst en/of diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij afhankelijk van uw specifieke situatie, mogelijk, verwerken:
- Voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam;
- Geboortedatum, geboorteplaats; 
- Straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode, woonplaats;
- Telefoonnummer, e-mailadres;
- legitimatiebewijs;
- Bankgegevens;
- Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Overige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers c.q. betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@het-certificaat.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Het Certificaat verwerkt uw persoonsgegevens om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen voor de volgende doelen:
- Diplomering/ certificering en registrering in centraal diplomaregister;
- Afhandeling betaling(en);
- U te bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren c.q. voor u te verlenen;
- Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Certificaat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor betrokkenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Certificaat bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Certificaat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Het Certificaat diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties, de SSVV en andere zakelijke relaties. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tevens delen wij uw persoonsgegevens in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals eerder genoemd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Certificaat maakt gebruik van de volgende cookies of vergelijkbare technieken.

Categorie: statistieken
Statistische cookies helpen Het Certificaat te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Registreert een uniek ID dat Het Certificaat nodig heeft om statistische gegevens te verkrijgen over hoe de website wordt gebruikt door bezoekers.

Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te bepalen.

Bewaartermijn: Sessie
Cookie: Google Analytics
Naam: _gid

Functie: Registreert een uniek ID dat Het Certificaat nodig heeft om statistische gegevens te verkrijgen over hoe de website wordt gebruikt door bezoekers.
Bewaartermijn: Sessie

Categorie: marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites bij te houden. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Cookie: Google Analytics
Naam: collect
Functie: Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Taal
Naam: UUID#[abcdef0123456789]{32}
Functie: Registreert de geselecteerde taal door de bezoeker.
Bewaartermijn: Sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Certificaat B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@het-certificaat.nl.
Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vragen, opmerkingen of klachten
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Het Certificaat, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@het-certificaat.nl of het hierboven vermelde postadres. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer +31(024)-8200380
Het Certificaat wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Certificaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoonnummer +31(024)-8200380 of via info@het-certificaat.nl

Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via telefoonnummer +31(024)-8200380 of via info@het-certificaat.nl

Wijzigingen
Het Certificaat behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Het Certificaat en een betrokkene.

Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Correspondentieadres: Kamerlingh Onnesstraat 6b 6603 AZ Wijchen Tel: 024-8200380 Internet: www.Het-Certificaat.nl . E-mail: Info@Het-Certificaat.nl Swift-code INGBNL2A; IBAN. NL 09 INGB 0008.97.1582. BTW nummer NL855338404B01, KVK 63657945. Op onze dienstverlening zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel nr. 63657945, welke op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd

Offerte

Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen voor VCA-groepsexamens? Klik op offerte aanvragen en laat uw gegevens achter. Er wordt dan spoedig contact met u opgenomen.
(Voor individuele examens en e-learning kunt u terecht in de webshop)

Gegarandeerde kwaliteit

Kwaliteit staat bij Het Certificaat voorop. Daarom zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Examens en voert de Stichting Examenkamer het kwaliteitstoezicht uit. NVE logo